WIHURI OY TEKNINEN KAUPPA, YLEISET VUOKRAUSEHDOT 4/2022

1. Ehtojen soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja (jäljempänä ”Sopimusehdot”) sovelletaan Wihuri Oy:n Teknisen Kaupan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä ”Vuokralleantaja”) vuokratessa vuokralleottajalle (jäljempänä ”Vuokralleottaja”) vuokrasopimuksessa määriteltyjä koneita, kalustoa ja/tai laitteistoa (jäljempänä ”Kone” tai ”Vuokrauskohde”). Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja solmivat Vuokrauskohteesta erillisen vuokrasopimuksen (jäljempänä ”Vuokrasopimus”).

2. Vuokrausehdot

2.1 Vuokrauksen kohde

Kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan Vuokrasopimuksessa sopima Kone ja siihen Vuokrasopimuksessa mahdollisesti sovitut tarvikkeet ja lisälaitteet.  

2.2 Koneen toimittaminen ja palauttaminen

Kone toimitetaan vapaasti Vuokralleantajan toimipaikassa, jollei toisin ole kirjallisesti sovittu. Mikäli luovutuspaikaksi on sovittu joku muu paikka kuin Vuokrallenantajan toimipaikka, Koneen kuljetus tapahtuu Vuokralleottajan vastuulla. Kone toimitetaan sopimuksen mukaisessa käyttökunnossa ja palautetaan välittömästi vuokra-ajan päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli luovutettaessa, lukuun ottamatta normaalista käytöstä aiheutunutta kulumista. Koneessa mahdollisesti luovutushetkellä olevat viat ja puutteet on lueteltu kirjallisesti erikseen. Tämän lisäksi tulleiden vikojen oletetaan tulleen vuokra-aikana Vuokralleottajasta johtuvasta syystä. Kone palautetaan samaan Vuokralleantajan toimipisteeseen, josta se on vuokrattu, ellei erikseen toisin sovita.

2.3 Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy Vuokralleottajalle, kun Kone sopimuksen mukaisesti luovutetaan Vuokralleottajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi tai kun Kone on Vuokrasopimuksen mukaan ollut noudettavissa Vuokralleantajan toimipisteessä, mutta Vuokralleottaja ei ole ottanut Konetta vastaan.

2.4 Vuokra-aika

Vuokra-aika on määritelty Vuokrasopimuksessa. Vuokra-aikaan lasketaan Koneen nouto- ja palautuspäivät.

2.5 Vuokrauskohteen käyttö

Vuokralleottajan tulee tutustua Koneen turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokralleottajan tulee käyttää Konetta huolellisesti ainoastaan sen tavanomaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen Koneen turva- ja käyttöohjeita. Vuokrasopimuksessa on sovittu vuokraan kuuluva Koneen käyttömäärä. Ellei muuta ole sovittu, Vuokrasopimus koskee normaalia yksivuorokäyttöä (enintään 100h/kk). Vuokranantajalla on oikeus veloittaa sovitun käyttömäärän ylimenevästä käytöstä Vuokrasopimuksessa määritelty tai tämän puuttuessa Vuokralleantajan hinnaston mukainen ylituntiveloitus. Allekirjoittamalla Vuokrasopimuksen Vuokralleottaja vahvistaa vastaanottaneensa asianmukaisen käyttöopastuksen sekä Koneen valmistajan ja/tai maahantuojan turva- ja käyttöohjeet. Konetta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Konetta ei saa käyttää vastoin tieliikennelain ja -asetusten määräyksiä. Koneen käyttäjänä saa toimia vain Koneen käyttöön perehdytetty henkilö. Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten noudattamisesta ja Koneessa olevien tai muiden mahdollisten soveltuvien ohjeiden mukaisten tarvittavien tarkastusten suorittamisesta, sekä niiden kustannuksista.

2.6 Vuokrauskohteen hoitovastuu

Vuokralleottaja on velvollinen Vuokra-aikana omalla kustannuksellaan hoitamaan Konetta huolellisesti ja pitämään sen Vuokrasopimuksen mukaisessa kunnossa. Vuokralleottaja vastaa kaikista Koneen korjauskustannuksista, jotka aiheutuvat muusta kuin normaalista kulumisesta, kuten kaikesta Koneen normaalia suuremmasta kulumisesta ja virheellisestä käytöstä Vuokra-aikana. Vuokralleottaja sitoutuu kustannuksellaan hoitamaan Konetta Vuokralleantajan ja valmistajan ja/tai maahantuojan takuu-, ohje- ja huoltokirjojen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Konetta ei saa jättää huollettavaksi tai korjattavaksi muulle taholle kuin Vuokralleantajalle tai hänen osoittamalleen toimijalle. Huollot ja korjaukset tehdään Vuokralleantajan toimipisteessä sen aukioloaikojen puitteissa, ellei muuta sovita. Mikäli Vuokralleottajan pyynnöstä tai muutoin Vuokralleottajasta johtuvasta syystä huollon tai korjauksen ajankohta sijoittuu aukioloaikojen ulkopuolelle, on Vuokralleottaja velvollinen korvaamaan tästä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset voimassa olevan päivystyshinnaston mukaisesti. Kaikki varaosat on ostettava Vuokralleantajalta. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta tehdä Koneeseen mitään muutoksia, kuten maalata sitä taikka kiinnittää siihen lisälaitteita tai -varusteita. Ellei muuta ole sovittu, kaikki Vuokranantajan suostumuksella tehtävät muutokset tulee poistaa ennen Koneen palauttamista Konetta vahingoittamatta. Kone tulee palauttaa täydellä tankilla. Kokonaan tai osin tankkaamattomalle Koneelle tehdyt nestetankkaukset veloitetaan Vuokralleantajan hinnaston mukaisesti Vuokralleottajalta. Vuokrahinta sisältää yhden tunnin koneen pesua. Mikäli Koneen saattaminen vuokrauskuntoon edellyttää tätä pidemmän pesuajan Vuokranantajan harkinnan mukaisesti, ylimenevät pesutunnit laskutetaan Vuokralleottajalta Vuokralleantajan hinnaston mukaisesti.

2.7 Vuokrauskohteen hyväksyminen

Vuokralleottaja on velvollinen Konetta vastaanottaessaan tarkastamaan Koneen laadun ja kunnon. Jos Vuokralleottajalla on huomautettavaa Koneen laadun ja kunnon suhteen, on Vuokralleottajan viipymättä reklamoitava asiasta Vuokralleantajalle. Vuokralleottaja on tietoinen ja hyväksyy, ettei Konetta desinfioida ennen Koneen luovuttamista Vuokralleottajalle, ellei erikseen nimenomaisesti toisin sovita. Vuokralleottaja vastaa mahdollisista desinfiointikuluista. Vuokralleantaja ei ole missän olosuhteissa vastuussa mahdollisten eläinperäisten tautien leviämisestä Koneen välityksellä tai muutoin.

2.8. Vuokrauskohteen omistusoikeus

Kone on Vuokralleantajan tai rahoitusyhtiön omaisuutta, eikä Vuokralleottaja saa Konetta omistukseensa tämän sopimuksen perusteella. Vuokralleottaja ei saa myydä, pantata eikä ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta vuokrata tai millään tavoin luovuttaa Konetta edelleen. Vuokralleottajan on sijoitettava Kone siten, että se säilyttää irtaimen omaisuuden luonteensa eli Konetta ei saa sijoittaa tai asentaa siten, että se muuttuu kiinteistön tai aluksen osaksi tai tarpeistoksi. Selvyyden vuoksi todetaan, että Vuokralleottajalle ei Vuokrasopimuksen perusteella synny mitään oikeutta Koneeseen vuokra-ajan päätyttyä, elleivät Vuokralleottaja ja Vuokralleantaja ole vuokrasopimuksessa kirjallisesti sopineet Koneen lunastamisesta.

2.9 Vuokrauskohteen tarkastaminen, muutostyöt ja koneen vaihtaminen

Vuokralleantajalla on oikeus vuokra-aikana valitsemassaan paikassa ja valitsemanaan ajankohtana tarkastaa tai tarkastuttaa Kone Vuokralleottajaa enempää kuulematta, tuottamatta kuitenkaan Vuokralleottajalle kohtuutonta haittaa. Vuokralleantajalla on oikeus vuokra-aikana valitsemanaan ajankohtana tehdä Koneeseen Koneen valmistajan/tehtaan määräämät muutostyöt Vuokralleottajaa enempää kuulematta, tuottamatta kuitenkaan Vuokralleottajalle kohtuutonta haittaa. Vuokralleottajalla ei ole vuokranmaksuvelvollisuutta siltä ajalta, kun Kone on muutostöiden vuoksi poissa Vuokralleottajan käytöstä. Vuokralleantajalla on oikeus vuokrakauden aikana vaihtaa Kone toiseen, vastaavanlaiseen koneeseen ilmoittamalla asiasta Vuokralleottajalle.

2.10 Vuokrauskohteen etähallintajärjestelmä

Vuokralleantajalla on oikeus asentaa ja hallita Koneeseen asennettua etähallintajärjestelmää, joka liittää Koneen langattomasti Vuokralleantajan tai valmistajan tietojärjestelmiin. Etähallintajärjestelmän avulla Vuokralleantaja saa reaaliaikaista tietoa mm. Koneen sijainnista, käytöstä, polttoaineen kulutuksesta, päästöistä ja huoltotarpeesta. Etähallintajärjestelmän asennus tai olemassaolo vuokrakohteessa ei kuitenkaan vapauta Vuokralleottajaa kohdan 2.6. mukaisesta eikä muustakaan vastuusta, eikä luo mitään velvollisuuksia tai vastuita Vuokralleantajalle.

3. Vuokralleottajan maksukyvyttömyys

3.1 Jos Vuokralleottaja haetaan tai asetetaan konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn tai selvitystilaan (vapaaehtoiseen tai pakkoselvitystilaan), on Vuokralleottaja velvollinen viipymättä informoimaan pesänhoitajaa, selvittäjää tai selvitysmiehiä siitä, että Kone on vuokralleantajan tai rahoittajan omaisuutta. Mikäli konkurssipesä haluaa sitoutua Vuokrasopimukseen, tulee konkurssipesän asettaa Vuokrallenantajan ilmoittamassa ajassa vakuus, joka määrältään vastaa Vuokrasopimuksen jäljellä olevan vuokra-ajan mukaisten Koneen vuokrien määrää. Mikäli hyväksyttävää vakuutta ei aseteta, on Vuokralleantajalla oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi ja ottaa Kone haltuunsa. Vuokralleottaja on tällöin velvollinen toimittamaan Koneen Vuokralleantajan toimipaikkaan omalla kustannuksellaan. 

3.2 Jos yrityssaneerausmenettelyyn asetettu Vuokralleottaja irtisanoo Vuokrasopimuksen yrityssaneerauslain mukaisesti, on Vuokralleottaja velvollinen maksamaan Vuokralleantajalle korvauksena sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä Koneen hallinnan palauttamisesta aiheutuneet välttämättömät kustannukset sekä Vuokrasopimuksen mukaan jäljellä olevan vuokra-ajanmukaisen vuokran määrän, jota pidetään kohtuullisena korvauksena Vuokralleantajalle aiheutuneesta vahingosta.

3.3 Jos Vuokralleottaja neuvottelee velkojiensa kanssa vapaaehtoisesta maksujärjestelystä tai osoittautuu muutoin maksukyvyttömäksi, on Vuokralleantajalla oikeus valintansa mukaan purkaa sopimus tai edellyttää kohdan 3.1 mukaisen vakuuden asettamista. Jos Vuokralleantaja purkaa Vuokrasopimuksen, on Vuokralleottaja velvollinen toimittamaan Koneen Vuokralleantajan toimipaikkaan omalla kustannuksellaan.

3.4 Vuokralleottaja vakuuttaa, että se ei ole Vuokrasopimuksen allekirjoitushetkellä yrityssaneerausmenettelyssä tai konkurssissa eikä yrityssaneerausmenettelyä tai konkurssia koskevia hakemuksia ole vireillä tai Vuokralleottajan parhaan tiedon mukaan tulossa vireille.

4. Verot ja maksut

Vuokralleottaja vastaa kaikista veroista ja maksuista, jotka johtuvat Koneen käytöstä vuokra-aikana.

5. Vakuutukset

Koneen vakuutuksista sovitaan kirjallisesti Vuokrasopimuksessa. Mikäli asiasta ei ole sovittu Vuokrasopimuksessa, Konetta ei ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu ja vakuuttaminen on tällöin Vuokralleottajan vastuulla. Vuokralleottajan tulee tällöin ottaa Koneelle sekä liikennevakuutus että täyskaskovakuutus. Mikäli Kone on Vuokrasopimuksen mukaan vakuutettu Vuokralleantajan toimesta, on Vuokralleottaja vahinkotapauksessa kuitenkin vastuussa vakuutuksen mahdollisen omavastuun maksamisesta sekä korjauskulujen arvonlisäverosta per vahinkotapaus.

6. Vuokrauskohteen vahingoittuminen tai tuhoutuminen

Vuokralleottaja vastaa Koneen vahingoittumisesta, tuhoutumisesta tai katoamisesta vuokra-aikana. Vahinkotapahtumasta tulee viipymättä ilmoittaa Vuokralleantajalle ja silloin, kun Kone on vakuutettu Vuokralleottajan toimesta, myös vakuutusyhtiölle. Vuokralleottaja on velvollinen huolehtimaan Koneen korjauttamisesta ja on vastuussa siitä aiheutuvista kustannuksista. Konetta ei saa jättää korjattavaksi muille kuin Vuokralleantajalle tai tämän valtuuttamalle korjaajalle. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen, kadonneen tai muutoin palauttamatta jääneen Koneen sen uushankinta-arvoon, ellei korvausta suorita vakuutusyhtiö. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokralleantajalle myös Koneen vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset täysimääräisesti. Koneen vahingoittuminen tai tuhoutuminen ei vapauta Vuokralleottajaa Vuokrasopimuksen mukaisista velvoitteista. Mikäli Kone vahingoittuu korjauskelvottomaksi, tuhoutuu tai muuten menetetään Vuokralleottajasta johtuvasta syystä, Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan Vuokrasopimuksen mukaiset vuokrat siihen saakka, kunnes Vuokralleottaja tai, tapauksesta riippuen, vakuutusyhtiö on suorittanut Vuokralleantajalle korvauksen Koneesta. Mikäli Kone vahingoittuu korjauskelvottomaksi, tuhoutuu tai muuten menetetään, Vuokralleantaja ei ole velvollinen toimittamaan Vuokralleottajalle uutta vastaavaa tai mitään muutakaan korvaavaa konetta.

7. Maksuviivästys ja viivästyskorko

Vuokran tai muun tämän sopimuksen perusteella perittävän maksun suorituksen viivästyessä Vuokralleantajalla on oikeus periä erääntyneelle määrälle viivästyskorkoa vuokrasopimukseen kirjatun viivästyskorkoprosentin mukaisesti eräpäivästä lukien. Vuokralleottaja vastaa lisäksi kaikista niistä Vuokralleantajan kuluista, jotka johtuvat Vuokrasopimuksen tai Sopimusehtojen mukaisten maksujen perimisestä tai Vuokralleantajan Sopimusehtojen mukaisten oikeuksien valvomisesta.

8. Vuokrasopimuksen purkaminen

Vuokralleantajalla on oikeus purkaa Vuokrasopimus päättymään välittömästi ja ottaa Kone haltuunsa, mikäli:

– vuokran maksu viivästyy enemmän kuin neljätoista (14) päivää eräpäivästä;

– Vuokralleottaja ei hoida Konetta tämän sopimuksen mukaisesti tai käyttää Konetta laittomaan tarkoitukseen tai sen käyttötarkoituksen vastaisesti;

– Vuokralleottaja kieltää tai estää Vuokralleantajaa tai tämän edustajaa tarkastamasta konetta;

– Vuokralleottaja osoittautuu maksukyvyttömäksi kohdan 3.3 mukaisesti tai

– Vuokralleottaja muutoin olennaisesti rikkoo Vuokrasopimuksen ehtoja eikä korjaa rikkomustaan viipymättä saatuaan asiaa koskevan kirjallisen korjauskehotuksen Vuokralleantajalta. Vuokralleantajan purkaessa Vuokrasopimuksen tässä määritellyillä perusteilla, Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan Vuokralleantajalle jo erääntyneiden, maksamattomien vuokrien lisäksi Koneen takaisin ottamisesta johtuvat sekä muut sopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle aiheutuneet kulut sekä sopimussakkona Vuokrasopimuksen mukaan erääntymättömien (riippumatta siitä, onko ne laskutettu) vuokrien yhteissummasta 60 %. Mikäli Kone on tilattu Vuokralleottajaa varten ja/tai siihen on tehty Vuokralleottajaa varten muutostöitä, on sopimussakon määrä kuitenkin 100 % mainitusta yhteissummasta. Sopimussakko tulee maksettavaksi myös, mikäli Vuokrasopimus päättyy muutoin kesken sopimuskauden Vuokralleottajasta johtuvasta syystä (mukaan lukien tämän pyynnöstä). Tämän kohdan mukaiset Vuokralleottajan maksut erääntyvät heti vaadittaessa maksettaviksi.

9. Ylivoimainen este ja taloudellinen liikavaikeus

9.1 Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu vastaava este, jota Vuokralleantaja ei voi kohtuudella voittaa, estää Koneen tai sen osan toimittamisen tai tekee sen kohtuuttoman vaikeaksi tai aiheuttaa Vuokralleantajalle kohtuuttomia lisäkustannuksia. Vuokralleantajalla on oikeus pidättäytyä velvoitteidensa suorittamisesta siltä osin ja siltä ajalta, kuin ylivoimainen este estää velvoitteiden sopimuksen mukaisen täyttämisen. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa. Vuokralleantajalla on ylivoimaisen esteen sattuessa oikeus purkaa Vuokrasopimus ilmoittamalla asiasta Vuokralleottajalle.

9.2 Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, että Vuokralleantaja täyttää sopimuksen.

10. Vahingonkorvausvastuu ja Vuokralleantajan vastuun rajoitus

Vuokralleottaja vastaa kaikista välittömistä ja välillisistä vahingoista ja kustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu Vuokralleottajan itsensä tai kolmannen osapuolen suorittamasta Koneen käytöstä, asennuksesta tai kuljetuksesta mukaan lukien seurauksista, jotka aiheutuvat siitä, että rekisteröimätöntä Konetta käytetään tieliikenteessä.Vuokralleantaja vastaa vain Vuokralleottajalle aiheutuneista Koneen Vuokralleottajasta riippumattomasta rikkoutumisesta tai sen toimituksen viivästymisestä aiheutuneista välittömistä vahingoista. Vuokralleantajan kokonaisvastuu kaikista sopimuksen mukaisista vahingoista on rajoitettu määrään, joka vastaa sovittua Koneen vuokraa vuokra-aikana, kuitenkin enintään 6 kk vuokraa vastaavaan määrään. Vuokralleantaja ei vastaa mistään välillisistä vahingoista kuten muille maksetuista vahingonkorvauksista, liiketoiminnan tappioista tai muulle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta. Vastuunrajoitukset eivät koske tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuja vahinkoja. Vuokralleantaja ei vastaa Koneen soveltumisesta Vuokralleottajan aikomaan käyttötarkoitukseen.

11. Pandemian tai pakotteiden aiheuttamat vuokralleantajan viivästykset ja toimituksen virheellisyydet

Vuokralleantajan viivästyksiä ja toimituksen virheellisyyksiä, jotka johtuvat suoraan tai epäsuorasti EU:n, USA:n tai UK:n asettamista tai muista soveltuvista pakotteista tai Maailman terveysjärjestö WHO:n pandemiaksi luokitteleman taudin puhkeamisesta, ei katsota sopimusrikkomuksiksi eivätkä ne oikeuta sopimuksen päättämiseen tai vahingonkorvaukseen. Tällaisilla viivästyksillä ja virheillä tarkoitetaan esimerkiksi henkilöpakotteista, vienti- tai tuontirajoituksista, hallituksen määräyksistä, logistiikasta sekä työvoiman, raaka-aineiden, varaosien ja komponenttien saatavuudesta aiheutuvista häiriöistä johtuvia Vuokralleantajan viivästyksiä ja toimituksen virheellisyyksiä.

12. Pakotteiden noudattaminen

Vuokralleottaja vakuuttaa, että se tai sen omistajat tai henkilöt, jotka käyttävät siinä määräysvaltaa (tosiasiallisen aseman kautta tai muutoin) (a) eivät ole pakotteiden kohteena; (b) eivät ole rikkoneet eivätkä riko mitään sovellettavia pakotteita; ja (c) huolehtivat siitä, että Konetta ei käytetä minkään pakotteiden kohteena olevan organisaation tai henkilön hyödyksi. 

13. Hinnat ja verot sekä veronluonteiset maksut

Koneiden vuokrauksessa noudatetaan Vuokralleantajan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa. Mikäli Vuokrauskohteen vuokran suuruuteen vaikuttavia veroja tai veronluonteisia maksuja korotetaan vuokra-aikana, on Vuokralleantaja vastaavasti oikeutettu korottamaan vuokraa ilmoittamalla tästä Vuokralleottajalle.

14. Tiedonannot

Kaikki Vuokralleottajalle tehtävät ilmoitukset katsotaan tulleen Vuokralleottajan tietoon, kun ne on tehty kirjallisesti (mukaan lukien sähköposti) Vuokralleottajan Vuokrasopimuksessa mainittuun tai hänen kirjallisesti myöhemmin Vuokralleantajalle ilmoittamaansa osoitteeseen. Vuokralleottajan on viipymättä ilmoitettava Vuokralleantajalle osoitteenmuutoksesta.

15. Vuokrasopimuksen siirtäminen

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa Konetta osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta. Vuokralleantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus oikeuksineen ja velvollisuuksineen ilmoittamalla siirrosta kirjallisesti Vuokralleottajalle.

16. Vuokrasopimuksen muutokset

Kaikki Vuokrasopimukseen tehtävät muutokset ja lisäykset on tehtävä kirjallisesti ollakseen päteviä.

17. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Vuokrasopimukseen ja näiden sopimusehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.

18. Sopimusehtojen voimassaolo ja muuttaminen

Nämä 1.4.2022 alkaen sovellettavat Sopimusehdot korvaavat aikaisemmat yleiset vuokrausehdot ja ovat voimassa toistaiseksi. Vuokralleantajalla on oikeus muuttaa näitä Sopimusehtoja ja uudet sopimusehdot ja/tai näiden Sopimusehtojen muutokset tulevat voimaan Vuokralleantajan ilmoittamana ajankohtana.